Visietekst

14 maart 2013 ondertekenden de leden van de Dorpsraad de Visietekst. Deze visietekst bevat de principes waar alle leden van de Dorpsraad Kermt zich voor willen engageren.


1. Situering

Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende in lijn met de lokale wensen. Momenteel kan je de bezieling van Kermt samenvatten in enkele actieve buurten met tal van buurtfeesten, een handvol verenigingen en amper enkele sportclubs. De lijst van opgehouden initiatieven groeit elk jaar. Onze gemeenschap moet terug de nodige zuurstof krijgen om nieuw leven op te starten en dit verder in stand te houden.

Uit een aantal eerdere initiatieven is er in Kermt recent een nieuw samengesteld initiatief ontstaan. Deze nieuwe groep Kermtenaren heeft de ambitie om korte-, middellange- en langetermijnprojecten uit te werken. We willen voor onze deelgemeente samen met de beleidsmensen een antwoord zoeken op maatschappelijke uitdagingen voor de volgende decennia, binnen een bredere stedelijke, sociale en duurzame context. De politiek beschikt over de middelen om ideeën te verwezenlijken, terwijl de dorpsraad kan verwoorden wat de lokale behoeftes zijn.

Wij noemen ons de Dorpsraad Kermt.


2. Behoeften

Wanneer mensen zich beginnen te verenigen betekent dit dat er een behoefte is. We willen gemeenschappelijke behoeften van Kermtenaren, buurtcomités, verenigingen en sportclubs, zelfstandigen en de scholen kanaliseren, in concrete plannen gieten, mee opvolgen en communiceren naar de belanghebbenden.


Daarnaast denken wij dat er opportuniteiten zijn vanuit de gemeenschap naar het stadsbestuur. Er is geen betere manier om informatie, behoeften en ideeën te vergaren over een dorp of gemeenschap om als politiek ideeën te verwezenlijken waar de gemeenschap tevreden mee is.

2.1 Gemeenschappelijk behoefte

Elke belanghebbende heeft individuele behoeftes. De Dorpsraad Kermt heeft niet de ambitie om elke individuele behoefte op te nemen in haar doelstellingen. De mogelijkheid bestaat wel op vraag van een belanghebbende.

Een individuele behoefte wordt een gemeenschappelijke behoefte wanneer deze invloed heeft op meerdere belanghebbenden. Hier wil de Dorpsraad een gepast forum bieden om tot dialoog te komen.

2.2 Iedereen wint

Een win-winsituatie creëren voor alle belanghebbenden is het doel van de Dorpsraad Kermt. We willen niet zomaar een tijdelijke organisatie zijn.

De leden van de Dorpsraad vinden deze raad een meerwaarde:


 • Het stadsbestuur weet perfect welke de behoeften zijn en kan hier op korte en middellange termijn invulling aan geven. Op deze manier wordt er concreet aan de wensen van een gemeenschap voldaan.

 • Het stadsbestuur krijgt er een partner bij die misschien op het eerste zicht niet zo voor de hand liggende oplossingen naar voor kan brengen.

 • De Kermtse gemeenschap kan gemeenschappelijke behoeften in kaart brengen, overmaken en mee helpen ontwikkelen.

 • Know-how vanuit de gemeenschap is een logische aanvulling op de aanwezige expertise bij het stadsbestuur.

 • De gemeenschap krijgt een beter zicht op en begrip voor de initiatieven die genomen worden door het stadsbestuur.

 • Met Kermt 2030+ worden initiatieven vanuit de gemeenschap overgemaakt aan het stadsbestuur met het oog op:

  • efficiënt gebruik van ruimte en middelen;

  • optimaal en gemengd gebruik van faciliteiten;

  • behoeften van alle belanghebbenden;

  • een betere sociale samenhang.

3. Belanghebbenden

Het is belangrijk dat alle belanghebbenden een stem krijgen in de Dorpsraad. Deze stem kan op permanente basis of occasioneel gebruikt worden.

Belanghebbenden van de Kermtse gemeenschap zijn:

 • overheden: stad, provincie,...

 • Inwoners Kermt (gezinnen, senioren, jongeren)

 • zelfstandigen Kermt (winkels, bedrijven)

 • verenigingen / sportclubs Kermt

 • scholen

 • buurtcomités kermt

 • niet georganiseerde verenigingen

 • bezoekers kermt (winkelen, sporten, passeren)


4. Missies per belanghebbenden

Elke belanghebbende vraagt een bepaald engagement van de Dorpsraad. Dit engagement wordt vertaald in missies vanuit elke belanghebbende. De Dorpsraad kan er ook individuele missies aan toevoegen.

4.1 Overheid

  • ....

4.2 Inwoner Kermt

  • Een partner voor het opkomen van de belangen van een leefbaar Kermt: plaats voor ontmoeting, ontspanning, zorg, competitie, veiligheid & verkeer, ecologie

4.3 Zelfstandigen Kermt

  • Een partner voor het opkomen van de belangen voor Kermtse zelfstandigen ter bevordering van het economisch leven.

4.4 Buurtcomites

  • Een partner voor het verwezenlijken van leefbare buurten.

4.5 Verenigingen

  • Behartigen van gemeenschappelijke belangen van verenigingen: samenwerking bevorderen, gemeenschappelijkheid van ruimtes, multifunctioneel gebruik van ruimte

4.6 Scholen

  • Een partner voor het opkomen van de belangen van elk kind. Sport,

ontspannen, bewegen en onderwijs zijn essentieel voor alle kinderen. Als school en oudercomité willen we waken over de mogelijkheden op dit vlak. Dit vergt aangepaste infrastructuren voor zowel onderwijs, sport als ontspanning die geïntegreerd worden tot een verkeersveilige school/speelomgeving in samenspraak met de gemeenschap.

4.7 Niet georganiseerde verenigingen


4.8 Bezoekers

  • Een vlot toegankelijke gemeente met een duidelijke stedebouwkundige architectuur.

4.9 Eigen missie

 • de missies van de stakeholders naar de Dorpsraad uitvoeren

 • mensen en verenigingen samenbrengen

 • gemeenschappelijke belangen verdedigen

5. Doelstellingen

Om aan de missie te kunnen voldoen, formuleert de Dorpsraad gezamenlijke of aparte doelstellingen.

Ambities en doelen dienen duidelijk omschreven te worden en in de tijd geplaatst te worden. Het realiseren van concrete acties is belangrijk.

Er wordt best gewerkt met een prioriteitenlijst.

Doelstellingen op korte termijn:

 • inspraak in het beleid

 • uitdragen van gemeenschappelijk belang

 • uittekenen van een masterplan KERMT2030+ samen met de belanghebbenden

 • bewaken van de uitvoering van het plan KERMT2030+

 • bijsturen van het plan KERMT2030+

 • betrekken van de belanghebbenden bij de evolutie van de uitvoering ervan

6. Waarden & normen

De Dorpsraad handelt vanuit een aantal waarden en normen.


De Dorpsraad Kermt:

 • is een politiek onafhankelijke organisatie. Het is een denktank en klankbord voor de belanghebbenden.

 • is een plaats waar iedereen zijn ideeën en voorstellen kwijt kan.

 • waar alle belanghebbenden welkom zijn

 • kadert voorstellen in functie van de leefbaarheid, duurzaamheid en esthetische waarden

 • houdt de betrokken belanghebbenden op de hoogte van de genomen acties


De leden van de Dorpsraad:

 • staan open voor ideeën van anderen

 • werken constructief mee in functie van de hele gemeenschap

 • geven iedereen inspraak

 • nemen beslissingen bij consensus

 • zorgen inspraak voor alle belanghebbenden dmv thema- en/of infoavonden

Een samenleving is opgebouwd rond enkele pijlers:


Duurzaamheid

 • alle initiatieven en voorstellen kaderen in een groter geheel waarin een aftoetsing komt voor de gevolgen van alle belanghebbenden

 • groene ruimte zoveel mogelijk vrijwaren

 • esthetische omgeving is meerwaarde voor sociale leven

 • duurzame integratie van architectuur in de omgeving

 • een micro-energievriendelijke omgeving


Sociaal

 • ontmoetingsplaatsen voor jong en oud, liefst gemengd

 • kermtse verenigingen moeten in Kermt gehuisvest blijven

 • bestaande verenigingen versterken

 • nieuwe verenigingen aantrekken

 • sociaal leven van de Kermtenaar moet zich voor een groot stuk in Kermt kunnen afspelen

 • kinderen en jongeren moeten hun sociale netwerk in Kermt kunnen uitbouwen


Innovatie

 • flexibel om kunnen springen met ruimte, zoveel mogelijk dubbelgebruik stimuleren. Ruimtes moeten aangepast kunnen worden aan nieuwe noden.

 • niet bang zijn om buiten de lijnen te kleuren

 • inspelen op niche, initiatieven steunen die niet mainstream zijn

 • nieuwe technologieën en visies mogen niet afschrikken

 • beheer van terreinen en gebouwen

 • nieuwe mogelijkheden aanboren om belanghebbenden aan te trekken. Dit kan op het vlak van bewoners, recreanten, middenstanders,...

 • rekening houden met minderheden: mindervaliden, niet-georganiseerde jongeren,...


Veiligheid

 • verkeersveilige omgevingen creëren

 • inzichten naar voor brengen die de veiligheid bevorderen


Spel

 • spelmogelijkheden voor jong en oud

 • jongeren de mogelijkheden geven om te mogen spelen

 • aangepaste spelaccomodatie (vb lokalen die vuil of bewerkt mogen worden)


Sport

 • streven naar een goede mix van teamsporten en individuele sporten

 • jongens én meisjes dienen in teamverband te kunnen sporten

 • fietsroutes laten passeren

 • nieuwe mogelijke sporten blijven zoeken


Cultuur

 • cultuur integreren in de omgeving

 • culturele initiatieven steunen