Werking

De Dorpsraad Kermt is een burgerplatform van Kermtse verenigingen en Kermtenaren die zich willen engageren. Het doel is om van Kermt een aangename en leefbare gemeenschap te maken. 

Dit burgerparticipatieproject wil inspraak geven aan alle mensen die met Kermt te maken hebben. Hét uitgangspunt is niet het individueel belang of dat van een vereniging te verdedigen, maar wel het 'gemeenschappelijk' belang. Daarom is onze slogan al jaren: "Samen maken we het verschil".

Om het basisprincipe van de Dorpsraad Kermt optimaal te kunnen uitdragen hebben we een structuur uitgewerkt.

Basisprincipe

ALLE voorstellen die de Dorpsraad ondersteunt zijn initiatieven die vanuit de inwoners of de verenigingen komen. De initiatiefnemers komen hun idee op het vertegenwoordigersoverleg voorstellen. Wordt het idee waardevol gevonden, dan kan de initiatiefnemer een werkgroep opstarten.

Het is niet de bedoeling dat de Dorpsraad de thema's zelf opneemt.

Het stadsbestuur en de ambtenaren koppelen regelmatig aanvragen die aan hen gericht zijn, terug naar de Dorpsraad. Ze vragen dan onze input.

De Dorpsraad Kermt vzw op zich heeft geen macht om projecten te realiseren. Wij bieden groepen mensen een sterk platform aan om draagvlak te geven aan ideeën en projecten van inwoners en verenigingen. 

In ALLE projecten nemen we een positieve en constructieve houding aan. De Dorpsraad Kermt zal nooit 'tegen' iets actie ondernemen. We zoeken oplossingen voor problemen. We verwachten hetzelfde van de deelnemers. 

Je vindt alle uitgangspunten in onze visietekst

De Dorpsraad

Open Forum

Het Open Forum is de ideeënmarkt dat we jaarlijks organiseren. Iedereen is hier welkom. Het Open Forum is de plaats waar jij jouw ideeën kan toetsen bij andere Kermtenaren. Als je een draagvlak vindt, kan je na goedkeuring van het vertegenwoordigersoverleg jouw idee proberen te verwezenlijken. Je mag handelen in naam van de Dorpsraad.

Meer over Open Forum

Vertegenwoordigersoverleg (VO)

Het VO is het hart van de Dorpsraad Kermt. Hier worden alle beslissingen en mandaten aan alle werkgroepen en de kerngroep gegeven. Alle uitwerkingen van de verschillende werkgroepen worden hier besproken, getoetst en eventueel bijgestuurd. Na goedkeuring door het vertegenwoordigersoverleg, kan de themagroep haar project realiseren.

Het vertegenwoordigersoverleg komt maximum 4 keer per jaar samen.

Alles van de Dorpsraad Kermt is opgehangen rond het vertegenwoordigersoverleg (VO). Eén van de voornaamste taken van het vertegenwoordigersoverleg is het opstarten van themagroepen.

Themagroepen

Themagroepen werken een project uit rond een bepaald thema (bvb. duurzaamheid, trage wegen, Ten Hove...). Deze themagroepen kunnen een permanent of een tijdelijk karakter hebben.

Een themagroep vloeit voort uit het Open Forum en een initiatief van een inwoner of Kermtse vereniging.

Een themagroep krijgt het mandaat van het vertegenwoordigersoverleg (VO). Na goedkeuring in het VO kan de themagroep aan de slag onder de vleugels van de Dorpsraad Kermt. Vooraleer een project uitgevoerd kan worden, dient het VO hier ook haar goedkeuring over te geven. 

Een themagroep mag zelfstandig initiatieven nemen maar communiceert open en transparant naar het VO en de kerngroep.

Kerngroep

De Kerngroep (KG) is het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Kermt. Zij zorgen voor de praktische organisatie van het VO en zien toe opdat alle werkgroepen en leden van de Dorpsraad werken volgens de basiswaarden. Ze mogen ook deelnemen aan alle themagroepen.

De KG voert de gesprekken met het stadsbestuur om de projecten te bespreken en te coördineren.

De KG krijgt een mandaat van het VO.